Preskočiť na obsah

Urbársko pasienková spoločnosť

Urbársko pasienková spoločnosť Nová Kelča,  pozemkové spoločenstvo

Členom spoločenstva je každý vlastník pozemkov podľa listu vlastníctva a majetkovej podstaty alebo platného dedičského rozhodnutia, ktorí vo vyhlásení  uviedli, že svojim podielom sa združujú do spoločenstva s právnou subjektivitou, ktoré bude mať názov URBARSKO PASIENKOVA SPOLOČNOSŤ – POZEMKOVÉ  SPOLOČENSTVO  NOVÁ KELČA.

Na  členskej schôdzi spoločenstva dňa 27.05.2006 bol schválený výbor Urbársko pasienkovej spoločnosti a dozorná rada.

Do výboru UPS boli zvolení členovia:

Juraj Humeník, Nová Kelča 97 – predseda

Milan Mydla, Nová Kelča 95 – podpredseda

Jozef Bičej, Nová Kelča 86 – tajomník

Michal Majerník, Nová Kelča 69 – člen

Michal Telepun, Nová  Kelča 71 – člen

Za členov dozornej rady boli zvolení členovia:

Jozef Flešár, Nová Kelča 59

Ján Paluš , Nová Kelča 75 a

Štefan Hreško, Sídlisko II, Vranov nad Topľou

  • členovia dozornej rady  si  zvolili Jozefa Flešára  za predsedu revíznej komisie.

Sídlo spoločenstva je Nová Kelča 97, 094 04  Nová Kelča

Volebné obdobie je na dobu 5 rokov

Spoločenstvo má svoje stanovy, ktorý boli schválené na ustanovujúcej  členskej schôdzi v máji 2006 na dobu neurčitú, číslo 2006/348 z 26.06.2006, platnosť nadobudlo 27.06.2006, vydal a odobril  Obvodný lesný úrad vo Vranove nad Topľou, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou.

Podľa § 29 zákona č. 181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov  sa zapisuje do registra pozemkových spoločenstiev. Dátum zápisu do registra pozemkových spoločenstiev – dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa platných listov vlastníctva č. 738, 672, 292, 730, 868 a 47 v katastrálnom území Nová Kelča a zoznamu vlastníkov podielov zo dňa 27.05.2006 uloženej v zbierke listín registra OLÚ Vranov nad Topľou.

Celková výmera pozemkov UPS je 2 085 403 m2, z toho v katastrálnom území Holčíkovce  1550 m2 – LV 1555.

Predmet činnosti je zahrnutý v týchto bodoch:

  • piliarske práce
  • približovanie dreva
  • výroba jednoduchých drevných výrobkov
  • výroba sadeníc a vystrihovanie semenáčov
  • maloobchod – predaj dreva, drevných, lesných produktov

Orgány spoločenstva:

valné zhromaždenie 

výbor   

dozorná rada