Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nová Kelča.

Rekonštrukcia budovy obecného úradu

V roku 2014 bola dokončená rekonštrukcia budovy obecného úradu, ktorá bola zrealizovaná z kapitálových príjmov obce. Celkové náklady na rekonštrukciu tejto budovy boli vo výške 32 178,42 €. Touto prestavbou sa opravilo schodisko do budovy a zároveň bol vybudovaný bezbarierový  prístup do budovy obecného úradu a na poštu. Rekonštrukciou bola opravená fasáda, spravené zateplenie celej… Čítať viac

Rekonštrukcia kotolne

Stavebné práce V rokoch 2007-2008 sa zrealizovala rekonštrukcia kotolne, ktorá bola prerobená na vykurovanie na drevnú štiepku. Rekonštrukcia bola vykonaná dodávateľsky. Celkové náklady na jej realizáciu boli 8,5 mil, pričom príspevok z Environmentálneho fondu bol vo výške 4 mil. Sk. Sk. Na vykurovanie boli napojené všetky obecné budovy. O rok neskôr bol na centrálne vykurovanie… Čítať viac

Výmena autobusových čakární

Pred letnou turistickou sezónou došlo k výmene starých plechových autobusových čakární za nové, ktoré boli osadené na mieste pôvodných. Autobusové  čakárne boli zabezpečené dodávateľsky, náklady na obstaranie boli vo výške 2 169,- € za jednu čakáreň a boli uhradené z kapitálových príjmov obce.

Nové sociálne zariadenia v rekreačnej oblasti

Obec Nová Kelča spravuje časť rekreačnej oblasti, ktorá patrí do katastra obce. Po bývalej Okresnej správe cestovného ruchu obec zdedila aj sociálne zariadenia, ktoré boli v havarijnom stave, vystavené z plechu a nespĺňali  požiadavky  RÚVZ na ich prevádzkovanie. Z tohto dôvodu poslanci OZ schválili ich rekonštrukciu. Prestavba sa začala v jesenných mesiacoch v roku 2010,  dokončené boli v mesiaci jún 2012. Náklady… Čítať viac

Výstavba domu smútku.

Samotnej výstavbe domu smútku predchádzali rôzne stretnutie, schôdze, ako aj miestne zisťovanie formou hlasovania ohľadom výberu miesta na výstavbu. Keďže nedošlo k dohode, poslanci obecného zastupiteľstva vybrali parcelu, ktorá bola vo vlastníctve obce, v blízkosti kostola, nakoľko cintorín je od obce dosť vzdialený.S výstavbou sa začalo 26.04.2009, kedy boli vytýčené základy pre výstavbu. Práce sa vykonávali vo… Čítať viac

Rekonštrukcia interiéru budovy obecného úradu

V roku 2007 bola zrealizovaná celková rekonštrukcia budovy obecného úradu. Boli vymenené podlahy, dlažby, prerobené sociálne zariadenie, nové omietky, maľby a výmena nábytku. Na budove boli vymenené okná a vchodové dvere. Celá rekonštrukcia sa robila svojpomocne, s výnimkou dodávky nábytku z kapitálových príjmov obce.

Prestavba zdravotného strediska, vytvorenie nájomného bytu.

Nakoľko priestory zdravotníckej ambulancie boli príliš veľké, obvodná lekárka ich využíva iba 1 x za 2 týždne, poslanci OZ rozhodli o lefektívnejšom využití týchto priestorov. Z priestorov zdravotníckej ambulancie sa vytvoril obecný byt, ktorý obec dáva do nájmu. Náklady na jeho realizáciu činili 10 282,- €,   prestavba bola vykonávaná svojpomocne. Prvou nájomníčkou tohto bytu bola… Čítať viac

Rekonštrukcia budovy materskej školy.

Od 01. septembra 2008 sa obec stala zriaďovateľom základnej školy v obci, bez právnej subjektivity. Budovy, ktoré patrili Okresnému úradu, odboru školstva, prešli do vlastníctva obce na základe delimitácie. Tieto budovy boli v havarijnom stave, preto OZ rozhodlo o rekonštrukcii budovy materskej školy a vytvorení priestorov pre základu školu v časti, kde boli v minulosti detské jasle a práčovňa. S rekonštrukciou sa začalo… Čítať viac

Výstavba viacúčelového ihriska

Na základe výzvy Ministerstva pôdohospodárstva sa obec sa zapojila do projektu, ktorý v danom čase podporoval výstavbu viacúčelových ihrísk. Za pomoci tohto príspevku sa vybudovalo viacúčelové ihrisko medzi budovou bývalej základnej školy a materskej školy. Výstavba sa realizovala v rokoch 2010 a 2011. Hlavné práce boli vykonané dodávateľskou firmou na základe zmluvy o poskytnutí príspevku Ministerstva pôdohospodárstva cez Pôdohospodársku platobnú… Čítať viac

Osvetlenie cintorína a vybudovanie chodníka

Nakoľko obecný cintorín  sa nachádza za obcou, pri vstupe do rekreačnej oblasti, jednou z úloh miestnej  samosprávy bolo jeho osvetlenie a vybudovanie chodníka. Realizácia tohto zámeru bola vykonaná v roku 2011 a následne rozšírená v roku 2012. Náklady na osvetlenie cintorína boli vo výške 3 900,- €.